19/10/2023

درخواست کمک به زلزله زدگان افغانستان

روزنامه “تاگس شاو” در گزارشی نوشته که اگر مایل به کمک مالی به زلزله زدگان افغانستان هستید، می‌توانید کمک‌های نقدی را به انجمنی متشکل از ۲۳ سازمان کمکی آلمانی از جمله action medeor، ADRA، Arbeiter-Samariter-Bund، AWO International، CARE Deutschland، Habitat for Humanity، HELP – Help for Self-Help، Johanniter-Unfall-Hilfe، Malteser Hilfedienst واریز نمائید. مبلغ نقدی را به این شماره حساب می‌توانید واریز نمائید:

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: ARD / Erdbeben Afghanistan (کلیدواژه: ARD / زلزله افغانستان)