صدراعظم اولاف شولتس دیگر در ماجرای Cum-Ex مظنون به شمار نمی‌رود. به گفته دادستانی هامبورگ، دادگاه عمومی نیز هیچ ظن اولیه‌ای مبنی بر کمک یا مشارکت احتمالی اولاف شولتس در فرار مالیاتی نمی‌بیند. تحقیقات دوم نیز به خاطر شکایت یک وکیل هامبورگی تشکیل شد که نظر به دادگاه، هیچ مدرکی دال بر رفتار مجرمانه وجود ندارد. به گفته مقامات، اتهام به شولتس در مورد اظهارات دروغین وی به کمیته تحقیقات در مورد ماجرای ‌Cum-Ex نیز بی اساس است. ماجرای Cum-Ex در مورد مطالبات مالیاتی علیه بانک واربورگ است که شولتس و چنچر نیز به نفوذ سیاسی در این زمینه متهم شدند.

16. آگوست 2022

دادگاه هامبورگ اتهام فرار مالیاتی اولاف شولتس را رد کرد

صدراعظم اولاف شولتس دیگر در ماجرای Cum-Ex مظنون به شمار نمی‌رود. به گفته دادستانی هامبورگ، دادگاه عمومی نیز هیچ ظن اولیه‌ای مبنی بر کمک یا مشارکت احتمالی اولاف شولتس در فرار مالیاتی نمی‌بیند. تحقیقات دوم نیز به خاطر شکایت یک وکیل هامبورگی تشکیل شد که نظر به دادگاه، هیچ مدرکی دال بر رفتار مجرمانه وجود ندارد. به گفته مقامات، اتهام به شولتس در مورد اظهارات دروغین وی به کمیته تحقیقات در مورد ماجرای ‌Cum-Ex نیز بی اساس است. ماجرای Cum-Ex در مورد مطالبات مالیاتی علیه بانک واربورگ است که شولتس و چنچر نیز به نفوذ سیاسی در این زمینه متهم شدند.