دادگاه مردی که در آوریل امسال همسر سابق خود را در منطقه پانکو برلین به قتل رساند، از روز سه‌شنبه در برلین آغاز می‌شود. به گفته rbb24، این مرد ۴۲ ساله افغان که گل آ. نام دارد، صبح روز ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ در خیابانی در پانکو به همسر سابقش، زهره گ.، حمله کرد و او را با ضربات چاقو کشت. زهره مادر ۶ فرزند نیز بود. به گفته دادگاه، طلاق آن‌ها در مسجد ثبت شده است و مرد عمدا تصميم به قتل زن گرفته بوده است. دفتر دادستانی عمومی برلين معتقد است که دليل قتل این است که مرد با مشاهده زندگی مستقل زهره و فرزندانش در اقامتگاه پناهندگان، احساس رنجش می‌کرده است.

29/11/2022

دادگاه مردی که همسر سابقش را در برلین کشت

دادگاه مردی که در آوریل امسال همسر سابق خود را در منطقه پانکو برلین به قتل رساند، از روز سه‌شنبه در برلین آغاز می‌شود. به گفته rbb24، این مرد ۴۲ ساله افغان که گل آ. نام دارد، صبح روز ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ در خیابانی در پانکو به همسر سابقش، زهره گ.، حمله کرد و او را با ضربات چاقو کشت. زهره مادر ۶ فرزند نیز بود. به گفته دادگاه، طلاق آن‌ها در مسجد ثبت شده است و مرد عمدا تصميم به قتل زن گرفته بوده است. دفتر دادستانی عمومی برلين معتقد است که دليل قتل این است که مرد با مشاهده زندگی مستقل زهره و فرزندانش در اقامتگاه پناهندگان، احساس رنجش می‌کرده است.