با توجه به شکست مذاکرات افزایش دستمزد بین شرکت لوفت هانزا و انجمن کابین خلبان، اتحادیه خلبانان Vereinigung Cockpit (VC) خواستار اعتصاب شده است. بر این اساس، در روز جمعه ۲ سپتامبر و از ساعت ۱۲:۰۱ الی ۲۳:۵۹ طبق اعلام اتحادیه، کار متوقف می‌شود. تنها در اوایل ماه آگوست بود که لوفت هانزا و اتحادیه کارگری Ver.di بر سر افزایش دستمزد حدود ۲۰۰۰۰ کارمند زمینی این شرکت هواپیمایی به توافق رسیدند. قبل از این اعتصابات، تجارت تابستانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و باعث آزار بسیاری از مشتریان لوفت هانزا شد که مایل به سفر بودند.

1. سپتامبر 2022

خلبانان لوفت هانزا می‌خواهند روز جمعه اعتصاب کنند

با توجه به شکست مذاکرات افزایش دستمزد بین شرکت لوفت هانزا و انجمن کابین خلبان، اتحادیه خلبانان Vereinigung Cockpit (VC) خواستار اعتصاب شده است. بر این اساس، در روز جمعه ۲ سپتامبر و از ساعت ۱۲:۰۱ الی ۲۳:۵۹ طبق اعلام اتحادیه، کار متوقف می‌شود. تنها در اوایل ماه آگوست بود که لوفت هانزا و اتحادیه کارگری Ver.di بر سر افزایش دستمزد حدود ۲۰۰۰۰ کارمند زمینی این شرکت هواپیمایی به توافق رسیدند. قبل از این اعتصابات، تجارت تابستانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و باعث آزار بسیاری از مشتریان لوفت هانزا شد که مایل به سفر بودند.