پیشنهاد فعلی لوفت هانزا برای اتحادیه خلبانان Vereinigung Cockpit قناعت‌بخش نیست. بنابراین، پیلوتان گفته اند که برای اعتصاب آماده می‌شوند. با این حال هنوز مشخص نیست که این اعتصاب چه زمانی آغاز می‌شود. این اتحادیه پس از دو روز رایزنی توسط کمیته‌های خود گفت، لوفت هانزا پیشنهاد جدیدی ارائه کرد که انجمن خلبان آن را با وجود "گامی در مسیر درست" ناکافی دانست. دلیل اعتصاب، بن بست پس از شش دور مذاکره بر سر توافقنامه جدید دستمزد است. اتحادیه خلبانان خواستار افزایش حقوق ۵.۵ درصدی در سال جاری شده است.
26/08/2022

خلبانان لوفت هانزا اعتصاب می‌کنند

پیشنهاد فعلی لوفت هانزا برای اتحادیه خلبانان Vereinigung Cockpit قناعت‌بخش نیست. بنابراین، پیلوتان گفته اند که برای اعتصاب آماده می‌شوند. با این حال هنوز مشخص نیست که این اعتصاب چه زمانی آغاز می‌شود. این اتحادیه پس از دو روز رایزنی توسط کمیته‌های خود گفت، لوفت هانزا پیشنهاد جدیدی ارائه کرد که انجمن خلبان آن را با وجود “گامی در مسیر درست” ناکافی دانست. دلیل اعتصاب، بن بست پس از شش دور مذاکره بر سر توافقنامه جدید دستمزد است. اتحادیه خلبانان خواستار افزایش حقوق ۵.۵ درصدی در سال جاری شده است.