در ایالت‌های فدرال نارضایتی مداوم از بسته امدادی برنامه‌ریزی شده توسط دولت فدرال وجود دارد. چندین تن از سران ایالت‌ها می‌خواهند از تایید بسته امدادی خودداری کنند. اتحادیه‌های کارگری نیز خواهان تغییرات هستند. در بوندسرات در برابر سومین بسته کمکی برنامه‌ریزی شده توسط ائتلاف چراغ راهنمایی مقاومت وجود دارد. مهمتر از همه، عدم هماهنگی بین دولت فدرال و ایالت‌های فدرال در تأمین مالی اقدامات امدادی فردی مورد انتقاد است. مارکوس سودر، نخست وزیر بایرن به "Welt am Sonntag" گفته است: "در شکل فعلی، بسته امدادی قابل تایید نیست." سودر ادامه داد: "تصمیمات متمرکز و به تنهایی گرفته می‌شوند. دولت فدرال هرگز به اندازه امروز با ایالت های فدرال بد رفتار نکرده است."
19. سپتامبر 2022

خشم برخی از رهبران ایالت‌ها از تخصیص هزینه‌ها

 در ایالت‌های فدرال نارضایتی مداوم از بسته امدادی برنامه‌ریزی شده توسط دولت فدرال وجود دارد. چندین تن از سران ایالت‌ها می‌خواهند از تایید بسته امدادی خودداری کنند. اتحادیه‌های کارگری نیز خواهان تغییرات هستند. در بوندسرات در برابر سومین بسته کمکی برنامه‌ریزی شده توسط ائتلاف چراغ راهنمایی مقاومت وجود دارد. مهمتر از همه، عدم هماهنگی بین دولت فدرال و ایالت‌های فدرال در تأمین مالی اقدامات امدادی فردی مورد انتقاد است. مارکوس سودر، نخست وزیر بایرن به “Welt am Sonntag” گفته است: “در شکل فعلی، بسته امدادی قابل تایید نیست.” سودر ادامه داد: “تصمیمات متمرکز و به تنهایی گرفته می‌شوند. دولت فدرال هرگز به اندازه امروز با ایالت های فدرال بد رفتار نکرده است.”