براساس آخرین گزارش‌ها، پلیس دیگر اجازه ندارد در اطلاعاتی که از مجرمان ثبت می‌کند، به "سابقه مهاجرت" آنها اشاره‌ای کند. اکنون این امر به همه کارمندان اطلاع داده شده است و باید در اسرع وقت متوقف شود. اما اصلاً چرا اطلاعات جمع آوری می‌شد؟ ایده رئیس پلیس این بود که دریابند آیا اصل و نسب می‌تواند یکی از بسیاری از جنبه‌های جنایتکار شدن جوانان باشد. و این می‌تواند به مشکل قبیله‌ها یا گروه‌های قومی منجر شود. در نامه رئیس پلیس آمده، این اطلاعات در مورد "شناخت تحولات اجتماعی نامطلوب مانند فقر، فرصت‌های آموزشی نابرابر یا تبعیض و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آنها" بود. با اینحال اتحادیه پلیس (GdP) هنوز این تصمیم را درک نکرده است! سخنگوی پلیس، بنجامین جندرو: "چنین تصمیم نادرستی، باد بر آسیاب افراط گرایان راست و نظریه پردازان توطئه است." سابقه مهاجرت به طور کلی چیزی در مورد اینکه آیا یک فرد مرتکب جرم شده است یا خیر نمی‌گوید.

23. سپتامبر 2022

ثبت سابقه مهاجرت مجرمان، مجاز نیست!

براساس آخرین گزارش‌ها، پلیس دیگر اجازه ندارد در اطلاعاتی که از مجرمان ثبت می‌کند، به “سابقه مهاجرت” آنها اشاره‌ای کند. اکنون این امر به همه کارمندان اطلاع داده شده است و باید در اسرع وقت متوقف شود. اما اصلاً چرا اطلاعات جمع آوری می‌شد؟ ایده رئیس پلیس این بود که دریابند آیا اصل و نسب می‌تواند یکی از بسیاری از جنبه‌های جنایتکار شدن جوانان باشد. و این می‌تواند به مشکل قبیله‌ها یا گروه‌های قومی منجر شود. در نامه رئیس پلیس آمده، این اطلاعات در مورد “شناخت تحولات اجتماعی نامطلوب مانند فقر، فرصت‌های آموزشی نابرابر یا تبعیض و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آنها” بود. با اینحال اتحادیه پلیس (GdP) هنوز این تصمیم را درک نکرده است! سخنگوی پلیس، بنجامین جندرو: “چنین تصمیم نادرستی، باد بر آسیاب افراط گرایان راست و نظریه پردازان توطئه است.” سابقه مهاجرت به طور کلی چیزی در مورد اینکه آیا یک فرد مرتکب جرم شده است یا خیر نمی‌گوید.