دو مرد آلمانی عصر جمعه گذشته به شش زن که روسری به سر داشتند، در ایستگاه تراموای لایپزیگ، توهین نژادپرستانه کردند. به گفته پلیس، این زنان به کمک دو مرد دیگر توانستند خود را به یک تراموای در حال حرکت رسانده و فرار کنند. به گزارش روزنامه میگاتزین، آن‌ها همچنان زنان را تعقیب کرده و بطری آب به درهای بسته تراموا پرتاب می‌کردند. پلیس موفق شد این دو مرد ۲۲ و ۳۴ ساله را شناسایی و دستگیر کند. پلیس در کیف یکی از آن‌ها قرص اکستازی کشف کرد. پرونده تخلف آن‌ها درحال بررسی است.

30. آگوست 2022

توهین نژادپرستانه به زنان باحجاب در ایستگاه لایپزیگ

دو مرد آلمانی عصر جمعه گذشته به شش زن که روسری به سر داشتند، در ایستگاه تراموای لایپزیگ، توهین نژادپرستانه کردند. به گفته پلیس، این زنان به کمک دو مرد دیگر توانستند خود را به یک تراموای در حال حرکت رسانده و فرار کنند. به گزارش روزنامه میگاتزین، آن‌ها همچنان زنان را تعقیب کرده و بطری آب به درهای بسته تراموا پرتاب می‌کردند. پلیس موفق شد این دو مرد ۲۲ و ۳۴ ساله را شناسایی و دستگیر کند. پلیس در کیف یکی از آن‌ها قرص اکستازی کشف کرد. پرونده تخلف آن‌ها درحال بررسی است.