پلیس برلین عصر دوشنبه رژه ماشین‌های عروسی را مقابل دروازه برندنبورگ متوقف کرد. گواهینامه بسیاری از رانندگان خودروهای لوکس، ازجمله داماد، نیز توقیف شد. به گزارش روزنامه تاگزاشپیگل، دلیل این مسئله بی‌توجهی رانندگان به تابلوی عبور ممنوع در میدان Pariser عنوان شده است. اتفاقا چند نیروی پلیس و عابرانی که همزمان در آن‌جا حضور داشتند، گفته‌اند که چگونه خودروها به سرعت به دروازه نزدیک می‌شدند. برخی رانندگان ازجمله داماد ۲۲ ساله خودروی خود را تحویل دادند و عروس نیز احتمالا سوار خودرویی دیگر شد.

21. سپتامبر 2022

توقیف رژه‌ی ماشین‌های عروسی در دروازه برندنبورگ

پلیس برلین عصر دوشنبه رژه ماشین‌های عروسی را مقابل دروازه برندنبورگ متوقف کرد. گواهینامه بسیاری از رانندگان خودروهای لوکس، ازجمله داماد، نیز توقیف شد. به گزارش روزنامه تاگزاشپیگل، دلیل این مسئله بی‌توجهی رانندگان به تابلوی عبور ممنوع در میدان Pariser عنوان شده است. اتفاقا چند نیروی پلیس و عابرانی که همزمان در آن‌جا حضور داشتند، گفته‌اند که چگونه خودروها به سرعت به دروازه نزدیک می‌شدند. برخی رانندگان ازجمله داماد ۲۲ ساله خودروی خود را تحویل دادند و عروس نیز احتمالا سوار خودرویی دیگر شد.