لوته میس ۳۳ ساله فعال حقوق زنان است که برای شنا بدون سوتین در استخرهای برلین کمپین‌های گوناگونی راه انداخته است. او اما در این مسیر از طرف برخی مورد انتقادهای جنسیتی قرار گرفته و حتی تهدید به مرگ شده است. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، او به‌ویژه در فیس‌بوک و اینستاگرام مورد توهین و حمله‌های کلامی قرار گرفته است. دراین‌میان اما بازخوردهای مثبتی نیز می‌توان دید. او می‌گوید: «زنان زیادی از من تشکر کرده‌اند و خوشحالند چون خودشان جسارت این مبارزه را نداشته‌اند.» او می‌افزاید: «نگاه جنسی به بدن زن مشکلی نیست که یک‌شبه از بین رود.» میس در حال نوشتن کتابی درباره مسائل فمنیستی است.

15/03/2023

تهدید فعال زنان به‌خاطر پشتیبانی از شنا بدون سوتین

لوته میس ۳۳ ساله فعال حقوق زنان است که برای شنا بدون سوتین در استخرهای برلین کمپین‌های گوناگونی راه انداخته است. او اما در این مسیر از طرف برخی مورد انتقادهای جنسیتی قرار گرفته و حتی تهدید به مرگ شده است. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، او به‌ویژه در فیس‌بوک و اینستاگرام مورد توهین و حمله‌های کلامی قرار گرفته است. دراین‌میان اما بازخوردهای مثبتی نیز می‌توان دید. او می‌گوید: «زنان زیادی از من تشکر کرده‌اند و خوشحالند چون خودشان جسارت این مبارزه را نداشته‌اند.» او می‌افزاید: «نگاه جنسی به بدن زن مشکلی نیست که یک‌شبه از بین رود.» میس در حال نوشتن کتابی درباره مسائل فمنیستی است.