ترمینال‌های A و B در فرودگاه پیشین تگل برلین تا نیمه ماه مارس/مارچ همچنان به‌عنوان اقامتگاه پناهندگان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به گفته rbb24، سنای برلین روز سه‌شنبه چنین تصمیمی گرفته است و قرار شده که تغییر مکان پناهجویان از نیمه ماه فوریه/فبروری به‌طور تدریجی انجام گیرد. درحال‌حاضر ۱۹۰۰ نفر در این ترمینال‌ها زندگی می‌کنند. آن‌ها طبق برنامه ابتدا به سالن‌های موقت روبه‌روی فرودگاه تگل منتقل خواهند شد و سپس محل اسکان دائمی‌شان تعیین می‌شود. پس از خروج پناهجویان، بازسازی این مکان برای انتقال دانشگاه علمی کاربردی آغاز می‌شود.

11/01/2023

تمدید اقامت پناهجویان در فرودگاه پیشین تگل

ترمینال‌های A و B در فرودگاه پیشین تگل برلین تا نیمه ماه مارس/مارچ همچنان به‌عنوان اقامتگاه پناهندگان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به گفته rbb24، سنای برلین روز سه‌شنبه چنین تصمیمی گرفته است و قرار شده که تغییر مکان پناهجویان از نیمه ماه فوریه/فبروری به‌طور تدریجی انجام گیرد. درحال‌حاضر ۱۹۰۰ نفر در این ترمینال‌ها زندگی می‌کنند. آن‌ها طبق برنامه ابتدا به سالن‌های موقت روبه‌روی فرودگاه تگل منتقل خواهند شد و سپس محل اسکان دائمی‌شان تعیین می‌شود. پس از خروج پناهجویان، بازسازی این مکان برای انتقال دانشگاه علمی کاربردی آغاز می‌شود.