بیش از سه دهه پس از اتحاد مجدد دو آلمان، حقوق برابر همچنان میان غرب و شرق وجود ندارد و تفاوت دستمزد حتی در حال افزایش است. در غرب آلمان، متوسط ​​درآمد در بخش تولید و خدمات در سال ۲۰۲۱/ ۵۵۷۹۷ یورو و در شرق آلمان ۴۳۶۲۴ یورو بوده است. بر اساس تجزیه و تحلیل اداره آمار فدرال در پاسخ به درخواست جناح چپ در بوندستاگ، این معادل تفاوت حقوق ۱۲۱۷۳ یورو در سال است. براساس گفته‌های اداره آمار فدرال بین دو جنس نیز عدالت وجود ندارد. مردان در سراسر آلمان به طور متوسط ​​۵۶۸۵۳ یورو درآمد دارند، در حالی که زنان تنها ۴۷۹۷۶ یورو در سال ۲۰۲۱ دریافت کردند. سورن پلمان، نماینده جناح چپ می‌گوید: "اگر طبقه متوسط ​​آلمان شرقی ۱۲۰۰۰ یورو کمتر در سال در اختیار داشته باشد، پس این نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در شرق تأثیر بسیار چشمگیری خواهد داشت." 
9. سپتامبر 2022

تفاوت درآمد در غرب و شرق آلمان همچنان در حال افزایش است

بیش از سه دهه پس از اتحاد مجدد دو آلمان، حقوق برابر همچنان میان غرب و شرق وجود ندارد و تفاوت دستمزد حتی در حال افزایش است. در غرب آلمان، متوسط ​​درآمد در بخش تولید و خدمات در سال ۲۰۲۱/ ۵۵۷۹۷ یورو و در شرق آلمان ۴۳۶۲۴ یورو بوده است. بر اساس تجزیه و تحلیل اداره آمار فدرال در پاسخ به درخواست جناح چپ در بوندستاگ، این معادل تفاوت حقوق ۱۲۱۷۳ یورو در سال است. براساس گفته‌های اداره آمار فدرال بین دو جنس نیز عدالت وجود ندارد. مردان در سراسر آلمان به طور متوسط ​​۵۶۸۵۳ یورو درآمد دارند، در حالی که زنان تنها ۴۷۹۷۶ یورو در سال ۲۰۲۱ دریافت کردند. سورن پلمان، نماینده جناح چپ می‌گوید: “اگر طبقه متوسط ​​آلمان شرقی ۱۲۰۰۰ یورو کمتر در سال در اختیار داشته باشد، پس این نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در شرق تأثیر بسیار چشمگیری خواهد داشت.”