«مرکز سونی» در برلین (Sony Center) به «مرکز میدان پُتسدام» (Das Center am Potsdamer Platz) تغییر نام می‌دهد. البته این نامگذاری موقت است. به گفته روزنامه برلینر تسایتونگ، نام جدید تنها تا زمان بازگشایی دوباره این مرکز در تابستان ۲۰۲۴ اعمال می‌شود. سپس قرار است نام دیگری برای این مرکز انتخاب شود. مرکز میدان پُتسدام در حال حاضر با هزینه‌ ۲۰۰ میلیون یورو در حال بازسازی است.

04/04/2023

تغییر نام «سونی سنتر» به «مرکز میدان پُتسدام»

«مرکز سونی» در برلین (Sony Center) به «مرکز میدان پُتسدام» (Das Center am Potsdamer Platz) تغییر نام می‌دهد. البته این نامگذاری موقت است. به گفته روزنامه برلینر تسایتونگ، نام جدید تنها تا زمان بازگشایی دوباره این مرکز در تابستان ۲۰۲۴ اعمال می‌شود. سپس قرار است نام دیگری برای این مرکز انتخاب شود. مرکز میدان پُتسدام در حال حاضر با هزینه‌ ۲۰۰ میلیون یورو در حال بازسازی است.