مطب بسیاری از پزشکان برلین امروز چهارشنبه تعطیل شده است. انجمن پزشکان بیمه سلامت (KV) در اعتراض به برنامه‌های دولت فدرال از پزشکان دعوت کرده که مطب‌های خود را روز چهارشنبه تعطیل کنند. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ، انتظار می‌رود حدود ۲۰۰۰ نفر در این اعتراض شرکت کنند. دلیل اعتراض‌ها این است که وزارت بهداشت فدرال مقررات مربوط به پذیرش بیماران جدید را لغو کرده است. از سال ۲۰۱۹، پزشکان برای پذیرش بیماران جدید هزینه جداگانه‌ای دریافت می‌کردند که اکنون قرار است از برنامه دولت حذف شود.

07/09/2022

تعطیلی مطب پزشکان برلین در اعتراض به وزارت بهداشت

مطب بسیاری از پزشکان برلین امروز چهارشنبه تعطیل شده است. انجمن پزشکان بیمه سلامت (KV) در اعتراض به برنامه‌های دولت فدرال از پزشکان دعوت کرده که مطب‌های خود را روز چهارشنبه تعطیل کنند. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ، انتظار می‌رود حدود ۲۰۰۰ نفر در این اعتراض شرکت کنند. دلیل اعتراض‌ها این است که وزارت بهداشت فدرال مقررات مربوط به پذیرش بیماران جدید را لغو کرده است. از سال ۲۰۱۹، پزشکان برای پذیرش بیماران جدید هزینه جداگانه‌ای دریافت می‌کردند که اکنون قرار است از برنامه دولت حذف شود.