نینا گرگوری، مدیر اداره پناهندگی اروپا EUAA، می‌گوید که در ده ماه اول سال، تقریباً ۷۹۰۰۰۰ درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا ارائه شده است. وی افزود: این میزان از ژانویه تا اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته است. به گفته او: "تحولات ژئوپلیتیکی امسال و سال گذشته تأثیر مستقیمی بر نیاز به حمایت بین‌المللی داشت و منجر به افزایش پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا شد و این روند در ماه‌های اخیر تشدید شده است." با این حال، ارقام جدید شامل پناهندگان اوکراینی نمی‌شود که پس از تصمیم اتحادیه اروپا مجبور به درخواست پناهندگی نیستند. تاکنون ۴.۷ میلیون نفر از اوکراین برای حفاظت موقت در اتحادیه اروپا ثبت نام کرده اند.
27/12/2022

تعداد پناهجویان در سال جاری به طرز چشمگیری افزایش یافته است

نینا گرگوری، مدیر اداره پناهندگی اروپا EUAA، می‌گوید که در ده ماه اول سال، تقریباً ۷۹۰۰۰۰ درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا ارائه شده است. وی افزود: این میزان از ژانویه تا اکتبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته است. به گفته او: “تحولات ژئوپلیتیکی امسال و سال گذشته تأثیر مستقیمی بر نیاز به حمایت بین‌المللی داشت و منجر به افزایش پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا شد و این روند در ماه‌های اخیر تشدید شده است.” با این حال، ارقام جدید شامل پناهندگان اوکراینی نمی‌شود که پس از تصمیم اتحادیه اروپا مجبور به درخواست پناهندگی نیستند. تاکنون ۴.۷ میلیون نفر از اوکراین برای حفاظت موقت در اتحادیه اروپا ثبت نام کرده اند.