15/11/2023

تعداد مردان جوان برندنبورگ بیشتر از زنان است

در آلمان تعداد زنان بازنشسته بیشتر از مردان است، درحالی‌که در نسل جوان، تعداد مردها بیشتر از زنان است. چنین آماری به‌ویژه در شهرها و ایالت‌های شرقی بیشتر خود را نشان می‌دهد. این نتیجه ارزیابی اداره آمار فدرال است. به گفته rbb24، برای نمونه، در گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال به‌ازای هر ۱۰۰۰ زن در ایالت برندنبورگ ۱۱۲۸ مرد وجود دارد، در ایالت زاکسن آنهالت ۱۱۴۶ مرد و در برلین ۹۹۵ مرد. یکی از دلایل عدم توازن این است که تولد نوزادان پسر در آلمان ۵ درصد بیشتر از نوزادان دختر است. این درحالی‌ست که با افزایس سن، تعداد مردان کم و کمتر می‌شوند. در گروه سنی ۵۰ تا ۶۴ سال، تعداد زنان بیشتر است. شاید دلیل این مسئله افزایش امید به زندگی در زنان بازنشسته باشد.