تظاهرکنندگان فعالان اقلیم "نسل آخر" صبح روز دوشنبه با چندین محاصره، ترافیک برلین را مسدود کردند و می‌خواهند به طور قابل توجهی بر ترافیک برلین تأثیر بگذارند. به گفته آنها شهر باید "به طور مسالمت آمیز به بن بست" کشیده شود. حدود یک ساعت و نیم پس از شروع تظاهرات، پلیس از حدود ۳۰ مکان در شهر صحبت کرد که فعالان اقلیم در خیابان‌ها مانع جریان ترافیک شده و یا در خیابان‌ها خود شان را چسپانده اند. به گفته پلیس برلین، بیش از ۵۰۰ مامور برای جلوگیری یا پایان دادن به محاصره در این شهر در حال آمادگی هستند. همچنان یک هلیکوپتر نیز برای داشتن دید بهتر و زیر نظر داشتن تظاهرکنندگان استفاده می‌شود.
24/04/2023

تظاهرکنندگان در ۳۰ نقطه برلین جاده‌ها را مسدود کردند

تظاهرکنندگان فعالان اقلیم “نسل آخر” صبح روز دوشنبه با چندین محاصره، ترافیک برلین را مسدود کردند و می‌خواهند به طور قابل توجهی بر ترافیک برلین تأثیر بگذارند. به گفته آنها شهر باید “به طور مسالمت آمیز به بن بست” کشیده شود. حدود یک ساعت و نیم پس از شروع تظاهرات، پلیس از حدود ۳۰ مکان در شهر صحبت کرد که فعالان اقلیم در خیابان‌ها مانع جریان ترافیک شده و یا در خیابان‌ها خود شان را چسپانده اند. به گفته پلیس برلین، بیش از ۵۰۰ مامور برای جلوگیری یا پایان دادن به محاصره در این شهر در حال آمادگی هستند. همچنان یک هلیکوپتر نیز برای داشتن دید بهتر و زیر نظر داشتن تظاهرکنندگان استفاده می‌شود.