شامگاه دوشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به سیاست‌های انرژی و اجتماعی دولت فدرال در لایپزیگ تظاهرات کردند. به گزارش mdr، اعتراض‌ها علیه افزایش قیمت انرژی و موادغذایی انجام شد. دولت فدرال متشکل از سوسیال‌دموکرات‌ها (SPD)، سبزها و لیبرال‌ها (FDP) آخرهفته اعلام کرد که با بسته ۶۵ میلیارد یورویی به شهروندان کمک خواهد کرد. تظاهرکنندگان این بسته کمکی را کافی نمی‌دانند. چپ‌ها این تظاهرات را "پاییزی داغ" دربرابر "سرمای اجتماعی" نام نهادند.

6. سپتامبر 2022

تظاهرات لایپزیگ علیه سیاست‌های انرژی فدرال

شامگاه دوشنبه چندین هزار نفر در اعتراض به سیاست‌های انرژی و اجتماعی دولت فدرال در لایپزیگ تظاهرات کردند. به گزارش mdr، اعتراض‌ها علیه افزایش قیمت انرژی و موادغذایی انجام شد. دولت فدرال متشکل از سوسیال‌دموکرات‌ها (SPD)، سبزها و لیبرال‌ها (FDP) آخرهفته اعلام کرد که با بسته ۶۵ میلیارد یورویی به شهروندان کمک خواهد کرد. تظاهرکنندگان این بسته کمکی را کافی نمی‌دانند. چپ‌ها این تظاهرات را “پاییزی داغ” دربرابر “سرمای اجتماعی” نام نهادند.