در مجموع ۴۲۷ تخت در برلین در ۹ بیمارستان عمومی کودکان وجود دارد. اما حدود ۱۲ درصد از این تعداد استفاده نمی‌شود. بر اساس یک نظرسنجی که توسط دپارتمان علوم، بهداشت و مراقبت در بیمارستان‌های کودکان برلین انجام شده است، دلایل این امر کمبود کارکنان و ایزوله کردن بیماران آلوده عنوان شده است. بر اساس این نظرسنجی، درصد تخت‌هایی که برای مراقبت از نوزادان استفاده نمی‌شود، مشابه است، یعنی حدود ۱۳ درصد از ۲۱۳ تخت. این وضعیت متشنج ناشی از انتشار موج شدید عفونت‌های تنفسی در بین کودکان و همزمانی آن با کمبود پرسنل رخ داده است.
09/12/2022

تخت‌های بیمارستان‌های کودکان در برلین به دلیل کمبود کارکنان استفاده نمی‌شود

در مجموع ۴۲۷ تخت در برلین در ۹ بیمارستان عمومی کودکان وجود دارد. اما حدود ۱۲ درصد از این تعداد استفاده نمی‌شود. بر اساس یک نظرسنجی که توسط دپارتمان علوم، بهداشت و مراقبت در بیمارستان‌های کودکان برلین انجام شده است، دلایل این امر کمبود کارکنان و ایزوله کردن بیماران آلوده عنوان شده است. بر اساس این نظرسنجی، درصد تخت‌هایی که برای مراقبت از نوزادان استفاده نمی‌شود، مشابه است، یعنی حدود ۱۳ درصد از ۲۱۳ تخت. این وضعیت متشنج ناشی از انتشار موج شدید عفونت‌های تنفسی در بین کودکان و همزمانی آن با کمبود پرسنل رخ داده است.