دیدن رسانه‌های تصویری در دوران کرونا در میان کودکان و نوجوانان آلمان به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. خارش چشم، گردن‌درد و گاهی درد در ساعد و دست تاثیرات فیزیکی مصرف طولانی رسانه‌های تصویری در میان کودکان و نوجوانان است که افزایش آن تبدیل به اعتیاد می‌شود. بر اساس مطالعه دانشگاه بیمارستان اپندورف هامبورگ و DAK، بیش از ۲/۲ میلیون کودک و نوجوان در آلمان در معرض خطر شدید اعتیاد به رسانه‌ها هستند یا این‌که قبلا معتاد شده‌اند. نظر بر این مطالعه، تعداد افرادی که دچار مصرف شدید وسایل دیجیتالی مانند بازی‌های کامپیوتری، شبکه‌های اجتماعی یا برنامه‌های تلویزیونی یا اینترنتی هستند، از سال ۲۰۱۹ دو چندان شده است. همچنین دو نفر از هر سه فرد معتاد به بازی‌های کامپیوتری پسر هستند. 

15/03/2023

اعتیاد بیشتر کودکان به رسانه‌های دیجیتالی در دوران کرونا

دیدن رسانه‌های تصویری در دوران کرونا در میان کودکان و نوجوانان آلمان به طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. خارش چشم، گردن‌درد و گاهی درد در ساعد و دست تاثیرات فیزیکی مصرف طولانی رسانه‌های تصویری در میان کودکان و نوجوانان است که افزایش آن تبدیل به اعتیاد می‌شود. بر اساس مطالعه دانشگاه بیمارستان اپندورف هامبورگ و DAK، بیش از ۲/۲ میلیون کودک و نوجوان در آلمان در معرض خطر شدید اعتیاد به رسانه‌ها هستند یا این‌که قبلا معتاد شده‌اند. نظر بر این مطالعه، تعداد افرادی که دچار مصرف شدید وسایل دیجیتالی مانند بازی‌های کامپیوتری، شبکه‌های اجتماعی یا برنامه‌های تلویزیونی یا اینترنتی هستند، از سال ۲۰۱۹ دو چندان شده است. همچنین دو نفر از هر سه فرد معتاد به بازی‌های کامپیوتری پسر هستند.