اکثریت کسانی که در نظرسنجی ARD DeutschlandTrend شرکت کرده‌اند، باور ندارند که زمستان آینده در خانه‌شان، قطعی برق یا گاز وجود داشته باشد. با این حال، ۸۳ درصد می‌ترسند که شغل‌شان از دست برود. جنگ در اوکراین و بحران انرژی مرتبط با آن، مردم را نگران نگه داشته و آنها را نه تنها در مورد افزایش بیشتر هزینه‌ها، بلکه در مورد اثرات آن بر بازار کار نیز نگران می‌کند. تنها ۱۳ درصد انتظار ندارند که بیکاری در نتیجه قیمت‌های بالای انرژی افزایش یابد. نگرانی در مورد بازار کار آلمان در تمام اقشار مردم جریان دارد و تا حد زیادی بین حامیان همه احزاب مشترک است.

16. سپتامبر 2022

بیش از ۸۰ درصد مردم نگران از دست دادن شغل‌شان هستند

اکثریت کسانی که در نظرسنجی ARD DeutschlandTrend شرکت کرده‌اند، باور ندارند که زمستان آینده در خانه‌شان، قطعی برق یا گاز وجود داشته باشد. با این حال، ۸۳ درصد می‌ترسند که شغل‌شان از دست برود. جنگ در اوکراین و بحران انرژی مرتبط با آن، مردم را نگران نگه داشته و آنها را نه تنها در مورد افزایش بیشتر هزینه‌ها، بلکه در مورد اثرات آن بر بازار کار نیز نگران می‌کند. تنها ۱۳ درصد انتظار ندارند که بیکاری در نتیجه قیمت‌های بالای انرژی افزایش یابد. نگرانی در مورد بازار کار آلمان در تمام اقشار مردم جریان دارد و تا حد زیادی بین حامیان همه احزاب مشترک است.