داوطلبان گواهینامه رانندگانی غیر آلمانی اغلب در آزمون تئوری رانندگی مردود می‌شوند. دلیل آن ناکافی بودن مطالب آموزشی به زبان غیرآلمانی است. در سال ۲۰۲۱، در مجموع ۱.۷ میلیون آزمون تئوری گواهینامه رانندگی در آلمان انجام شد که ۱۷ درصد آنها به زبان آلمانی نبودند. نگاهی به این گروه نشان می‌دهد که حدود نیمی از رانندگان زبان‌آموز غیر آلمانی در این آزمون مردود شدند. بر اساس آمارهای فعلی TÜV/Dekra، حدود ۴۰ درصد از داوطلبان گواهینامه رانندگی، در آزمون کتبی آلمانی در سال ۲۰۲۱ مردود شدند. میزان شکست برای آموزن تئوری در زبان‌های خارجی به طور قابل توجهی بالاتر است. به طور خاص، آزمون‌هایی که در زبان‌های رومانیایی، یونانی، ایتالیایی، کرواتی و فرانسوی گرفته می‌شوند، بالای ۵۰ درصد با احتمال شکست همراه هستند. آنهایی که به زبان عربی یا ترکی گرفته شده بودند نیز حدود ۴۵ درصد با شکست در امتحان تئوری همراه بودند.

22. سپتامبر 2022

بیش از ۵۰ درصد شکست در آزمون‌های گواهینامه به زبان‌های خارجی

داوطلبان گواهینامه رانندگانی غیر آلمانی اغلب در آزمون تئوری رانندگی مردود می‌شوند. دلیل آن ناکافی بودن مطالب آموزشی به زبان غیرآلمانی است. در سال ۲۰۲۱، در مجموع ۱.۷ میلیون آزمون تئوری گواهینامه رانندگی در آلمان انجام شد که ۱۷ درصد آنها به زبان آلمانی نبودند. نگاهی به این گروه نشان می‌دهد که حدود نیمی از رانندگان زبان‌آموز غیر آلمانی در این آزمون مردود شدند. بر اساس آمارهای فعلی TÜV/Dekra، حدود ۴۰ درصد از داوطلبان گواهینامه رانندگی، در آزمون کتبی آلمانی در سال ۲۰۲۱ مردود شدند. میزان شکست برای آموزن تئوری در زبان‌های خارجی به طور قابل توجهی بالاتر است. به طور خاص، آزمون‌هایی که در زبان‌های رومانیایی، یونانی، ایتالیایی، کرواتی و فرانسوی گرفته می‌شوند، بالای ۵۰ درصد با احتمال شکست همراه هستند. آنهایی که به زبان عربی یا ترکی گرفته شده بودند نیز حدود ۴۵ درصد با شکست در امتحان تئوری همراه بودند.