یک کمیسیون در اسقف تریر(Trier) توانست بیش از ۵۰۰ قربانی آزار جنسی را شناسایی کند. این کمیته در اولین گزارش موقت خود، ادعاهای جدی را مطرح کرده و خواستار بهبود قابل توجه درمان افراد آسیب دیده است. کمیسیون مستقل مطالعه سوء استفاده جنسی در اسقف تریر تاکنون ۵۱۳ قربانی و ۱۹۵ مجرم و متهم را شناسایی کرده است. موارد سوء استفاده کشف شده مربوط به سال‌های ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۱ است. این کمیسیون، افراد مسئول در حوزه اسقف را متهم نموده که برای چندین دهه آزار جنسی توسط کشیش‌ها را پنهان کرده است. از میان پرونده‌ها، کمیسیون دو «موردی جدی» را گزارش کرد که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ ادامه داشت. یک کشیش اسقف نشین پس از تجاوزات مکرر و حکم بازداشت «به دلیل مداخله ویژه اسقف نشین تریر» به پاراگوئه فرستاده شد. کشیش دیگری، اگرچه قبلاً در اتریش به اتهام آزار و اذیت محکوم شده بود، در اسقف نشین تریر شغلی پیدا کرد و دوباره کودکان و جوانان را مورد آزار و اذیت قرار داد.
26. آگوست 2022

بیش از ۵۰۰ قربانی آزار جنسی در اسقف نشین تریر

یک کمیسیون در اسقف تریر(Trier) توانست بیش از ۵۰۰ قربانی آزار جنسی را شناسایی کند. این کمیته در اولین گزارش موقت خود، ادعاهای جدی را مطرح کرده و خواستار بهبود قابل توجه درمان افراد آسیب دیده است. کمیسیون مستقل مطالعه سوء استفاده جنسی در اسقف تریر تاکنون ۵۱۳ قربانی و ۱۹۵ مجرم و متهم را شناسایی کرده است. موارد سوء استفاده کشف شده مربوط به سال‌های ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۱ است. این کمیسیون، افراد مسئول در حوزه اسقف را متهم نموده که برای چندین دهه آزار جنسی توسط کشیش‌ها را پنهان کرده است. از میان پرونده‌ها، کمیسیون دو «موردی جدی» را گزارش کرد که از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵ ادامه داشت. یک کشیش اسقف نشین پس از تجاوزات مکرر و حکم بازداشت «به دلیل مداخله ویژه اسقف نشین تریر» به پاراگوئه فرستاده شد. کشیش دیگری، اگرچه قبلاً در اتریش به اتهام آزار و اذیت محکوم شده بود، در اسقف نشین تریر شغلی پیدا کرد و دوباره کودکان و جوانان را مورد آزار و اذیت قرار داد.