در هیچ ایالت فدرال دیگری به اندازه برلین مکان‌های کمی برای اقامت دانشجویان وجود ندارد. سنا وعده داده بود که مسکن ارزان‌تری ایجاد کند. اما سه هفته قبل از شروع ترم، اتاق‌های مشترک نادر و بسیار گران است. به منظور یافتن اتاقی دور از بازار رقابتی مسکن، Studierendenwerk Berlin مکان‌هایی را برای اقامت ارائه می‌دهد. اما لیست انتظار امسال دوباره بسیار طولانی است: بیش از ۳۸۰۰ دانش آموز در حالت انتظار اند و این روند رو به افزایش است. در سال ۲۰۱۵، سنا وعده داد که برای مسکن ارزان‌تر برای دانشجویان کمپین کند. حداقل ۵۰۰۰ مکان باید توسط انجمن‌های مسکن دولتی و اتحادیه دانشجویی ساخته شود. اما بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، تنها ۲۴۴۸ مکان جدید ساخته شد. 
12. سپتامبر 2022

بیش از ۳۸۰۰ دانشجو در انتظار یک مکان برای اقامت در برلین هستند

در هیچ ایالت فدرال دیگری به اندازه برلین مکان‌های کمی برای اقامت دانشجویان وجود ندارد. سنا وعده داده بود که مسکن ارزان‌تری ایجاد کند. اما سه هفته قبل از شروع ترم، اتاق‌های مشترک نادر و بسیار گران است. به منظور یافتن اتاقی دور از بازار رقابتی مسکن، Studierendenwerk Berlin مکان‌هایی را برای اقامت ارائه می‌دهد. اما لیست انتظار امسال دوباره بسیار طولانی است: بیش از ۳۸۰۰ دانش آموز در حالت انتظار اند و این روند رو به افزایش است. در سال ۲۰۱۵، سنا وعده داد که برای مسکن ارزان‌تر برای دانشجویان کمپین کند. حداقل ۵۰۰۰ مکان باید توسط انجمن‌های مسکن دولتی و اتحادیه دانشجویی ساخته شود. اما بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، تنها ۲۴۴۸ مکان جدید ساخته شد.