تعداد حملات ثبت شده با چاقو اخیراً دوباره در برلین افزایش یافته است. در سال گذشته، پلیس ۳۳۱۷ مورد "حمله با چاقو" را ثبت کرد. در سال ۲۰۲۱، این میزان، ۲۷۷۷ مورد و در سال ۲۰۲۰ کمتر از ۲۶۰۰ مورد بود. حتی قبل از همه‌گیری کرونا، این تعداد کمتر از ۳۰۰۰ نفر بود، اما به دلیل تغییر در نحوه ثبت آمار جرایم، مقایسه دشوار است. در سال ۲۰۲۲، پلیس ۲۴۲۸ عامل مظنون حملات با چاقو را شناسایی کرد. از این تعداد، ۱۱۹۴ نفر دارای تابعیت آلمانی و ۱۲۳۴ تابعیت خارجی بودند. رئیس پلیس باربارا اسلوویک تنها در آغاز سال اعلام کرد که جوانان و کودکان به طور فزاینده‌ای چاقو حمل و استفاده می‌کنند.
17/03/2023

بیش از ۳۳۰۰ حمله با چاقو در یک سال در برلین!

تعداد حملات ثبت شده با چاقو اخیراً دوباره در برلین افزایش یافته است. در سال گذشته، پلیس ۳۳۱۷ مورد “حمله با چاقو” را ثبت کرد. در سال ۲۰۲۱، این میزان، ۲۷۷۷ مورد و در سال ۲۰۲۰ کمتر از ۲۶۰۰ مورد بود. حتی قبل از همه‌گیری کرونا، این تعداد کمتر از ۳۰۰۰ نفر بود، اما به دلیل تغییر در نحوه ثبت آمار جرایم، مقایسه دشوار است. در سال ۲۰۲۲، پلیس ۲۴۲۸ عامل مظنون حملات با چاقو را شناسایی کرد. از این تعداد، ۱۱۹۴ نفر دارای تابعیت آلمانی و ۱۲۳۴ تابعیت خارجی بودند. رئیس پلیس باربارا اسلوویک تنها در آغاز سال اعلام کرد که جوانان و کودکان به طور فزاینده‌ای چاقو حمل و استفاده می‌کنند.