جریمه پارک غیرقانونی در منطقه میته برلین اکنون ۲۲ برابر شده است. از این پس، اگر رانندگان خارج از فضای خط‌کشی شده در خیابان‌ها پارک کنند، هم خودروی آن‌ها بدون هشدار قبلی بکسل می‌شود و هم باید جریمه‌ای چندین برابر بپردازند. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ، آلموت نویمان (سبزها)، عضو شورای منطقه، می‌گوید: «پارک غیرقانونی خطری برای کودکان و همچنین تردد خودروها محسوب می‌شود. ما اکنون مقررات سختگیرانه‌تری را برای این مسئله درنظر گرفته‌ایم.» تاکنون جریمه پارک غیرقانونی بین ۱۰ تا ۱۵ یورو بوده است.

30. آگوست 2022

بیش از ۲۲۰ یورو جریمه پارک غیرقانونی در برلین میته

جریمه پارک غیرقانونی در منطقه میته برلین اکنون ۲۲ برابر شده است. از این پس، اگر رانندگان خارج از فضای خط‌کشی شده در خیابان‌ها پارک کنند، هم خودروی آن‌ها بدون هشدار قبلی بکسل می‌شود و هم باید جریمه‌ای چندین برابر بپردازند. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ، آلموت نویمان (سبزها)، عضو شورای منطقه، می‌گوید: «پارک غیرقانونی خطری برای کودکان و همچنین تردد خودروها محسوب می‌شود. ما اکنون مقررات سختگیرانه‌تری را برای این مسئله درنظر گرفته‌ایم.» تاکنون جریمه پارک غیرقانونی بین ۱۰ تا ۱۵ یورو بوده است.