بسیاری از شیرهای آب قدیمی برلین خراب هستند و نیاز به تعمیر دارند. از ۲۰۷۹ شیر آب در این شهر تنها ۱۴۵۰ عدد از آن‌ها آب آشامیدنی سالم دارند. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، برلین اکنون بیش از ۲۰ میلیون یورو برای تعمیر و نگهداری آن‌ها اختصاص داده است. این شیرهای آب برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده‌اند و به شبکه آب برلین متصل نیستند. آن‌ها مستقیما به آب‌های زیرزمینی وصل هستند. در آخرین بازرسی که در سال ۲۰۲۲ انجام شد، وضعیت این شیرها بسیار بدتر از پیش ارزیابی شدند. در چهار منطقه از برلین نیز ۱۹۵ عدد از آن‌ها ربوده شده‌اند.

10/05/2023

بیست میلیون یورو برای تعمیر شیرهای آب قدیمی برلین

بسیاری از شیرهای آب قدیمی برلین خراب هستند و نیاز به تعمیر دارند. از ۲۰۷۹ شیر آب در این شهر تنها ۱۴۵۰ عدد از آن‌ها آب آشامیدنی سالم دارند. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، برلین اکنون بیش از ۲۰ میلیون یورو برای تعمیر و نگهداری آن‌ها اختصاص داده است. این شیرهای آب برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده‌اند و به شبکه آب برلین متصل نیستند. آن‌ها مستقیما به آب‌های زیرزمینی وصل هستند. در آخرین بازرسی که در سال ۲۰۲۲ انجام شد، وضعیت این شیرها بسیار بدتر از پیش ارزیابی شدند. در چهار منطقه از برلین نیز ۱۹۵ عدد از آن‌ها ربوده شده‌اند.