اتحادیه وِردی (Verdi) از کارکنان فروشگاه‌های مبلمان ایکیا در آلمان خواسته که دست به اعتصاب بزنند. این فروشگاه درمجموع ۵۴ شعبه در آلمان دارد و ۱۷٫۵۰۰ نفر در آن‌ها مشغول به کار هستند. به گزارش rbb24، زمان این اعتصاب هنوز مشخص نیست، اما در وبسایت این فروشگاه اعلام خواهد شد. اتحادیه وردی دلیل این اعتصاب را پشتیبانی از کارکنان دربرابر کار اضافه عنوان کرده است. فروشگاه ایکیا در حال گسترش تجارت دیجیتال خود است، اما نیروی کار آن همراه با گسترش میزان فروش رشد نمی‌کند. به همین دلیل حجم کار برای کارکنان افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. اتحادیه معتقد است که سلامت، امنیت شغلی و آموزش‌های بیشتر باید مورد توافق همه کارکنان قرار گیرد.

13/12/2022

به‌زودی اعتصاب در فروشگاه‌های ایکیای آلمان

اتحادیه وِردی (Verdi) از کارکنان فروشگاه‌های مبلمان ایکیا در آلمان خواسته که دست به اعتصاب بزنند. این فروشگاه درمجموع ۵۴ شعبه در آلمان دارد و ۱۷٫۵۰۰ نفر در آن‌ها مشغول به کار هستند. به گزارش rbb24، زمان این اعتصاب هنوز مشخص نیست، اما در وبسایت این فروشگاه اعلام خواهد شد. اتحادیه وردی دلیل این اعتصاب را پشتیبانی از کارکنان دربرابر کار اضافه عنوان کرده است. فروشگاه ایکیا در حال گسترش تجارت دیجیتال خود است، اما نیروی کار آن همراه با گسترش میزان فروش رشد نمی‌کند. به همین دلیل حجم کار برای کارکنان افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت. اتحادیه معتقد است که سلامت، امنیت شغلی و آموزش‌های بیشتر باید مورد توافق همه کارکنان قرار گیرد.