سنای برلین می‌خواهد جایگزینی را برای بلیت ۹ یورویی معرفی کند. براساس اسناد مدیریت مالی و اداره حمل‌ونقل موجود در سنا، قرار است "از ۱ اکتبر تا ۳۱ دسامبر بلیت ۲۹ یورویی در برلین ارائه شود که تنها در منطقه AB اعتبار خواهد داشت." به گزارش rbb24، این تخفیف تنها برای دارندگان اشتراک AB (دارندگان کارت BVG) لحاظ می‌شود. کسانی‌که اشتراک جدید دریافت می‌کنند نیز از این تخفیف سه ماهه برخوردار خواهند شد. امکان خرید بلیت ماهانه، همان‌طور که برای بلیت ۹ یورویی انجام می‌شد، برای بلیت ۲۹ یورویی برنامه‌ریزی نشده است.

14. سپتامبر 2022

بلیت ۲۹ یورویی در برلین و چندوچون آن

سنای برلین می‌خواهد جایگزینی را برای بلیت ۹ یورویی معرفی کند. براساس اسناد مدیریت مالی و اداره حمل‌ونقل موجود در سنا، قرار است “از ۱ اکتبر تا ۳۱ دسامبر بلیت ۲۹ یورویی در برلین ارائه شود که تنها در منطقه AB اعتبار خواهد داشت.” به گزارش rbb24، این تخفیف تنها برای دارندگان اشتراک AB (دارندگان کارت BVG) لحاظ می‌شود. کسانی‌که اشتراک جدید دریافت می‌کنند نیز از این تخفیف سه ماهه برخوردار خواهند شد. امکان خرید بلیت ماهانه، همان‌طور که برای بلیت ۹ یورویی انجام می‌شد، برای بلیت ۲۹ یورویی برنامه‌ریزی نشده است.