از اکتبر، ساکنان برلین بلیط ۲۹ یورویی را به مدت سه ماه دریافت می‌کنند. فرانزیسکا گیفی شهردار برلین در مصاحبه ای با rbb، می‌گوید که برلین می‌خواهد به تبلیغات برای بلیط ارزان تر ادامه دهد. برلین برای این منظور ۱۰۵ میلیون یورو بودجه را در نظر گرفته است. او همچنین گفت که برلین به کار خود ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود، بلیطی برای حمل و نقل عمومی محلی در آینده وجود خواهد داشت که بیش از یک یورو در روز هزینه نخواهد داشت. گیفی  می‌افزاید که: "بلیت ماهیانه ۴۹ یا ۶۹ یورویی در برلین فایده ای ندارد. هدف ما، همچنین در دراز مدت، تحرک و مشارکت در حمل و نقل عمومی محلی است که بیش از یک یورو در روز نیست." 
19. سپتامبر 2022

برلینی‌ها از اکتبر بلیط ۲۹ یورویی را به مدت سه ماه دریافت می‌کنند

از اکتبر، ساکنان برلین بلیط ۲۹ یورویی را به مدت سه ماه دریافت می‌کنند. فرانزیسکا گیفی شهردار برلین در مصاحبه ای با rbb، می‌گوید که برلین می‌خواهد به تبلیغات برای بلیط ارزان تر ادامه دهد. برلین برای این منظور ۱۰۵ میلیون یورو بودجه را در نظر گرفته است. او همچنین گفت که برلین به کار خود ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود، بلیطی برای حمل و نقل عمومی محلی در آینده وجود خواهد داشت که بیش از یک یورو در روز هزینه نخواهد داشت. گیفی  می‌افزاید که: “بلیت ماهیانه ۴۹ یا ۶۹ یورویی در برلین فایده ای ندارد. هدف ما، همچنین در دراز مدت، تحرک و مشارکت در حمل و نقل عمومی محلی است که بیش از یک یورو در روز نیست.”