جنایات با چاقو مدت‌هاست که بخشی از زندگی روزمره در برلین بوده است. B.Z، گزارش‌های جنایت با چاقو را منحصراً مربوط به دوره بین ۲ سپتامبر و ۱۴ اکتبر مستند را کرده است. ارزیابی تکان دهنده است و ۸۴ مورد ثبت شد. این موضوع به بحث در مورد تشدید قانون اسلحه دامن زده است. در دوره ای که ذکر شد، نواحی پانکو و میته در صدر بودند ، نویکلن و کروزبرگ در موقعیت بعدی قرار دارند. در ۳۴ مورد، هویت عاملان مشخص نیست، زیرا آنها یا نقاب داشتند، یا توانستند فرار کنند. در ۱۹ مورد، عاملان منحصراً ترک یا عرب توصیف شده اند، ۱۲ مورد طبق توصیف قربانیان ظاهر "جنوبی" داشتند و در چهار مورد صحبت از رنگ پوست تیره شده است.
01/12/2022

برلین، پایتخت حملات با چاقو

جنایات با چاقو مدت‌هاست که بخشی از زندگی روزمره در برلین بوده است. B.Z، گزارش‌های جنایت با چاقو را منحصراً مربوط به دوره بین ۲ سپتامبر و ۱۴ اکتبر مستند را کرده است. ارزیابی تکان دهنده است و ۸۴ مورد ثبت شد. این موضوع به بحث در مورد تشدید قانون اسلحه دامن زده است. در دوره ای که ذکر شد، نواحی پانکو و میته در صدر بودند ، نویکلن و کروزبرگ در موقعیت بعدی قرار دارند. در ۳۴ مورد، هویت عاملان مشخص نیست، زیرا آنها یا نقاب داشتند، یا توانستند فرار کنند. در ۱۹ مورد، عاملان منحصراً ترک یا عرب توصیف شده اند، ۱۲ مورد طبق توصیف قربانیان ظاهر “جنوبی” داشتند و در چهار مورد صحبت از رنگ پوست تیره شده است.