13/11/2023

بامف: بررسی‌های امنیتی کمتر و بررسی سریعتر پناهندگی

 اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (Bamf ) می‌گوید که با هماهنگی وزارت داخله/کشور فدرال اقداماتی را برای تسریع روند پناهندگی اتخاذ کرده است.  سخنگوی این اداره می‌گوید که تلفن‌های همراه پناهجویان فقط در موارد فردی برای تعیین ملیت بررسی می‌شود، برای مثال اگر مدارک شناسایی در دسترس نباشد.  روزنامه بیلد با استناد به ایمیلی از وزارت کشور به بامف، گزارش داده است که برای تسریع در روند پناهندگی، بررسی‌های امنیتی باید کاهش یابد.