وزیر امور خارجه روز سه شنبه به نیجریه سفر می‌کند. از جمله، او می‌خواهد ۲۰ اثر برنز بنین را که در دوره استعمار دزدیده شده است، بازگرداند. بائربوک امیدوار است که این امر فصل جدیدی را در همکاری با این کشور غرب آفریقا باز کند. تمرکز اصلی سفر دو روزه به پرجمعیت ترین و از نظر اقتصادی قوی ترین کشور آفریقا، بازگرداندن برنزهای بنین است. Baerbock امیدوار است که این امر همچنین امکان همکاری نزدیکتر با کشور غرب آفریقا را که غنی از مواد خام است، فراهم کند. او قبل از سفرش گفت: ما به همراه ایالت‌ها، شهرها و موزه‌های فدرال نشان می‌دهیم که آلمان برای کنار آمدن با تاریخ سیاه استعماری خود جدی است.
19/12/2022

بازگرداندن برنزهای “بنین” به نیجریه

وزیر امور خارجه روز سه شنبه به نیجریه سفر می‌کند. از جمله، او می‌خواهد ۲۰ اثر برنز بنین را که در دوره استعمار دزدیده شده است، بازگرداند. بائربوک امیدوار است که این امر فصل جدیدی را در همکاری با این کشور غرب آفریقا باز کند. تمرکز اصلی سفر دو روزه به پرجمعیت ترین و از نظر اقتصادی قوی ترین کشور آفریقا، بازگرداندن برنزهای بنین است. Baerbock امیدوار است که این امر همچنین امکان همکاری نزدیکتر با کشور غرب آفریقا را که غنی از مواد خام است، فراهم کند. او قبل از سفرش گفت: ما به همراه ایالت‌ها، شهرها و موزه‌های فدرال نشان می‌دهیم که آلمان برای کنار آمدن با تاریخ سیاه استعماری خود جدی است.