در برلین و براندنبورگ هوا بارانی و خنک‌تر می‌شود. همانطور که سرویس هواشناسی آلمان در پوتسدام در صبح پنجشنبه اعلام کرد، از ظهر پنجشنبه از سمت جنوب باران شدید و گاهی رعد و برق خواهد شد. DWD پیش‌بینی می‌کند که همچنین در برخی مناطق بارش شدید باران  بین ۳۰ تا ۶۰ لیتر در متر مربع امکان پذیر است. دمای هوا بین ۱۹ تا ۲۳ درجه است. در روز جمعه به ویژه در طول روز رگبار یا رعد و برق خواهد بود و دما به ۲۰-۲۴ درجه افزایش می‌یابد.
8. سپتامبر 2022

بارش شدید باران و رعد و برق در برلین و براندنبورگ

در برلین و براندنبورگ هوا بارانی و خنک‌تر می‌شود. همانطور که سرویس هواشناسی آلمان در پوتسدام در صبح پنجشنبه اعلام کرد، از ظهر پنجشنبه از سمت جنوب باران شدید و گاهی رعد و برق خواهد شد. DWD پیش‌بینی می‌کند که همچنین در برخی مناطق بارش شدید باران  بین ۳۰ تا ۶۰ لیتر در متر مربع امکان پذیر است. دمای هوا بین ۱۹ تا ۲۳ درجه است. در روز جمعه به ویژه در طول روز رگبار یا رعد و برق خواهد بود و دما به ۲۰-۲۴ درجه افزایش می‌یابد.