"ما افراط‌گرایان راست‌گرا و مشکل نژادپرستی در زندان‌ها داریم و هیچ بررسی رسمی در این رابطه وجود ندارد. دفاع از خود در برابر رفتارهای نادرست برای زندانیان دشوار است." آندریاس باخ، سردبیر سابق روزنامه زندان برلین "لیختبلیک" با ابراز این مطلب از بدرفتاری ها در زندان‌های آلمان انتقاد می‌کند. او با استناد به تجربیات خود و گزارش‌های سایر زندانیان به روزنامه «تاگزاشپیگل» برلین می‌گوید که هیچ تحقیق رسمی در مورد حوادث نژادپرستانه، تجاوزات جنسی یا تعداد افراط گرایان راست در زندان‌ها وجود ندارد. وی خواستار ایجاد بستری برای گزارش این گونه حوادث توسط زندانیان شد. 
22. سپتامبر 2022

باخ: ما در زندان‌ها مشکل نژادپرستی داریم

“ما افراط‌گرایان راست‌گرا و مشکل نژادپرستی در زندان‌ها داریم و هیچ بررسی رسمی در این رابطه وجود ندارد. دفاع از خود در برابر رفتارهای نادرست برای زندانیان دشوار است.” آندریاس باخ، سردبیر سابق روزنامه زندان برلین “لیختبلیک” با ابراز این مطلب از بدرفتاری ها در زندان‌های آلمان انتقاد می‌کند. او با استناد به تجربیات خود و گزارش‌های سایر زندانیان به روزنامه «تاگزاشپیگل» برلین می‌گوید که هیچ تحقیق رسمی در مورد حوادث نژادپرستانه، تجاوزات جنسی یا تعداد افراط گرایان راست در زندان‌ها وجود ندارد. وی خواستار ایجاد بستری برای گزارش این گونه حوادث توسط زندانیان شد.