22/09/2023

ایجاد اصلاحات در سیستم بهداشت و درمان

دولت فدرال قرار است حد اقل سه ریفورم در بخش ساختار بیمارستان‌ها،اصلاح سیستم مراقبت‌های اورژانسی و دیجیتالی ساختن برخی سیستم‌ها را به اجرا بگذارد. مدیر پزشکان، بیمارستان دانشگاه فرانکفورت «یورگین گراف» ولی به این باور است که اجرایی ساختن این سه ریفورم تنها زمانی ممکن است که همزمان و به شکل یک پارچه به پایه اجرا در بیایند. او در همین حال دیجیتالی ساختن سیستم‌ها را « بسیار ضروری» خواند و گفت: بدون داشتن پرونده الکترونیک بیماران، اجرای اصلاحات دیگر بسیار دشوار است.به گزارش خبرگزاری فرانکفورتر الگِماین، اصلاحات دیگر شامل مواردی چون: « در صورتی که بیمار مشکل جدی نداشته باشد، تنها باید به دکتر خانواده مراجعه کند و نه بیمارستان» و بیماران پس از عمل باید از کلینیک‌های تخصصی به کلینیک‌های کوچک‌تر منتقل شوند،اند.