موسسه حقوق بشر از سیاست تازه دولت آلمان در قبال پناهجویان به شدت انتقاد کرده است. بر اساس این سیاست جدید، پناهجویان به راحتی اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت و درعوض باید در مراکز ترانزیتی لب مرزها اسکان داده شوند. به گزارش تاگزشاو، در این صورت آزادی حرکت افراد در مرزها محدود می‌شود. موسسه حقوق بشر با بیان این انتقاد گفت: «دادگستری اروپا در سال ۲۰۲۰ اسکان پناهندگان در مراکز ترانزیتی صربستان و مجارستان را غیرقانونی دانست» و افزود: «سیستمی که بررسی پرونده پناهجویان را به خارج از مرزها یا کشوری ثالث محول می‌کند، با تعهدات پناهندگی و حقوق بشر آلمان سازگار نیست.»

02/05/2023

سیاست جدید آلمان: اسکان پناهجویان در مراکز ترانزیتی بین مرزها

موسسه حقوق بشر از سیاست تازه دولت آلمان در قبال پناهجویان به شدت انتقاد کرده است. بر اساس این سیاست جدید، پناهجویان به راحتی اجازه ورود به کشور را نخواهند داشت و درعوض باید در مراکز ترانزیتی لب مرزها اسکان داده شوند. به گزارش تاگزشاو، در این صورت آزادی حرکت افراد در مرزها محدود می‌شود. موسسه حقوق بشر با بیان این انتقاد گفت: «دادگستری اروپا در سال ۲۰۲۰ اسکان پناهندگان در مراکز ترانزیتی صربستان و مجارستان را غیرقانونی دانست» و افزود: «سیستمی که بررسی پرونده پناهجویان را به خارج از مرزها یا کشوری ثالث محول می‌کند، با تعهدات پناهندگی و حقوق بشر آلمان سازگار نیست.»