ساکنان و سیاستمداران از آسمان خراش‌های بدون آپارتمان انتقاد می‌کنند. قرار است هفت ساختمان تا ارتفاع ۹۰ متری در قلب برلین ساخته شود. اما همچنین هیچ آپارتمان مسکونی در ساختمان‌های جدید برنامه ریزی نشده است. سرمایه‌گذاران معتقند که این آسمان‌خراش ها برای زندگی نامناسب است. در ساختمان‌هایی که ارتفاع آنها تا ۹۰ متر می‌رسد، دفاتر و همچنین ترکیبی از امکانات تجاری، فرهنگی، تفریحی و ورزشی در نظر گرفته شده است. یکی از این ساختمان‌ها دارای یک هتل نیز خواهد بود. این برج‌ها قرار است در نزدیکی ایستگاه متروی گلیسدریک ساخته شوند. بر اساس برنامه ریزی‌های فعلی، دو ساختمان بلند ۹۰ متر ارتفاع و پایین ترین آن ۲۵ متر خواهد بود.
19. سپتامبر 2022

انتقاد از آسمان‌خراش های بدون اپارتمان مسکونی

ساکنان و سیاستمداران از آسمان خراش‌های بدون آپارتمان انتقاد می‌کنند. قرار است هفت ساختمان تا ارتفاع ۹۰ متری در قلب برلین ساخته شود. اما همچنین هیچ آپارتمان مسکونی در ساختمان‌های جدید برنامه ریزی نشده است. سرمایه‌گذاران معتقند که این آسمان‌خراش ها برای زندگی نامناسب است. در ساختمان‌هایی که ارتفاع آنها تا ۹۰ متر می‌رسد، دفاتر و همچنین ترکیبی از امکانات تجاری، فرهنگی، تفریحی و ورزشی در نظر گرفته شده است. یکی از این ساختمان‌ها دارای یک هتل نیز خواهد بود. این برج‌ها قرار است در نزدیکی ایستگاه متروی گلیسدریک ساخته شوند. بر اساس برنامه ریزی‌های فعلی، دو ساختمان بلند ۹۰ متر ارتفاع و پایین ترین آن ۲۵ متر خواهد بود.