تاسیسات ذخیره سازی گاز آلمان دو هفته زودتر از برنامه ریزی شده به سطح پر شدن ۷۵ درصد رسیده است. درواقع، اولین هدف ذخیره سازی بیش از دو هفته زودتر از زمان مورد نیاز به دست آمد." این خوشحال کننده است. اکنون مهم است که هنگام پر کردن مخازن ذخیره سازی سرعت خود را کاهش ندهیم. گازی که اکنون به مخازن ذخیره می‌شود می‌تواند در زمستان امسال به ما کمک کند." با این حال، به گفته کارشناسان، کمبود گاز ممکن است تا قبل از مارچ آینده رخ دهد، به خصوص اگر زمستان بسیار سرد باشد. ممکن است در روزهای سرد به ویژه خروج گاز از شبکه آنقدر زیاد باشد که تغذیه همزمان گاز برای تامین تقاضا کافی نباشد. در این صورت ممکن است به سهمیه بندی متوسل شویم.

15. آگوست 2022

انبارهای گاز در آلمان ۷۵ درصد پر است

 تاسیسات ذخیره سازی گاز آلمان دو هفته زودتر از برنامه ریزی شده به سطح پر شدن ۷۵ درصد رسیده است. درواقع، اولین هدف ذخیره سازی بیش از دو هفته زودتر از زمان مورد نیاز به دست آمد.” این خوشحال کننده است. اکنون مهم است که هنگام پر کردن مخازن ذخیره سازی سرعت خود را کاهش ندهیم. گازی که اکنون به مخازن ذخیره می‌شود می‌تواند در زمستان امسال به ما کمک کند.” با این حال، به گفته کارشناسان، کمبود گاز ممکن است تا قبل از مارچ آینده رخ دهد، به خصوص اگر زمستان بسیار سرد باشد. ممکن است در روزهای سرد به ویژه خروج گاز از شبکه آنقدر زیاد باشد که تغذیه همزمان گاز برای تامین تقاضا کافی نباشد. در این صورت ممکن است به سهمیه بندی متوسل شویم.