پناهنده‌هایی که قرار است اخراج شوند اما به‌خوبی در آلمان ادغام شده‌اند، می‌توانند در ایالت بادن ووتنبرگ درخواست اقامت دهند. زیگفرید لورِک، وزیر امور مهاجرت، این خبر را به تازگی اعلام کرده است. به گفته روزنامه میگاتزین، به مقامات مهاجرت دستور داده شده که با توجه به کمبود کارگران ماهر از آزادی عمل قانونی خود در زمینه حق اقامت پناهنده‌ها استفاده کنند. هدف این است که امکان اقامت قانونی برای کسانی که سال ها در کشور بوده‌اند، مرتکب جرمی نشده‌اند و به خوبی ادغام شده‌اند، وجود داشته باشد. این قانون هنوز اجرا نشده، اما توافقنامه آن در دست تهیه و امضا است.

16. آگوست 2022

امکان اقامت در بادن‌ووتنبرگ برای پناهندگانی که باید کشور را ترک کنند

پناهنده‌هایی که قرار است اخراج شوند اما به‌خوبی در آلمان ادغام شده‌اند، می‌توانند در ایالت بادن ووتنبرگ درخواست اقامت دهند. زیگفرید لورِک، وزیر امور مهاجرت، این خبر را به تازگی اعلام کرده است. به گفته روزنامه میگاتزین، به مقامات مهاجرت دستور داده شده که با توجه به کمبود کارگران ماهر از آزادی عمل قانونی خود در زمینه حق اقامت پناهنده‌ها استفاده کنند. هدف این است که امکان اقامت قانونی برای کسانی که سال ها در کشور بوده‌اند، مرتکب جرمی نشده‌اند و به خوبی ادغام شده‌اند، وجود داشته باشد. این قانون هنوز اجرا نشده، اما توافقنامه آن در دست تهیه و امضا است.