اتحادیه کارگری وِردی (Verdi) امروز چهارشنبه کارکنان فروشگاه‌های ایکیا (Ikea)، گالریا (Galeria) و تالیا (Thalia) را دعوت به اعتصاب کرده است. به گفته rbb24، این اعتصاب هشداردهنده تمام روز طول خواهد کشید. اتحادیه وردی روز سه‌شنبه گفت: «کارکنان گالریا خواستار ایمن شدن شرایط کاری خود هستند. در ایکیا نیز بحث دیجیتالی شدن از سال ۲۰۲۰ در جریان بوده و هنوز به نتیجه نرسیده است و کارکنان تالیا نیز خواهان بازگشت کتابفروشی‌ها هستند.» در برلین از هر ۱۰ فروشگاه گالریا، ۲ فروشگاه در آستانه تعطیلی است و خطر بیکاری بسیاری از کارکنان را تحت تاثیر قرار داده است. تجمع اعتراضی کارکنان این فروشگاه‌ها در خیابان ویلمرزدورف مقابل گالریا برنامه‌ریزی شده است.

12/04/2023

امروز چهارشنبه؛ اعتصاب کارکنان سه فروشگاه بزرگ برلین

اتحادیه کارگری وِردی (Verdi) امروز چهارشنبه کارکنان فروشگاه‌های ایکیا (Ikea)، گالریا (Galeria) و تالیا (Thalia) را دعوت به اعتصاب کرده است. به گفته rbb24، این اعتصاب هشداردهنده تمام روز طول خواهد کشید. اتحادیه وردی روز سه‌شنبه گفت: «کارکنان گالریا خواستار ایمن شدن شرایط کاری خود هستند. در ایکیا نیز بحث دیجیتالی شدن از سال ۲۰۲۰ در جریان بوده و هنوز به نتیجه نرسیده است و کارکنان تالیا نیز خواهان بازگشت کتابفروشی‌ها هستند.» در برلین از هر ۱۰ فروشگاه گالریا، ۲ فروشگاه در آستانه تعطیلی است و خطر بیکاری بسیاری از کارکنان را تحت تاثیر قرار داده است. تجمع اعتراضی کارکنان این فروشگاه‌ها در خیابان ویلمرزدورف مقابل گالریا برنامه‌ریزی شده است.