دولت ائتلافی هفته گذشته در سومین بسته کمک‌های مالی خود، کمک‌هزینه فرزند اول و دوم خانواده‌ها را ۱۸ یورو در ماه افزایش داده است. پس از اعتراض مخالفین، وزیر خانواده لیزا پاوس (سبزها) اعلام کرد که کمک‌هزینه فرزند سوم خانواده‌ها نیز افزایش خواهد یافت. به گزارش روزنامه اشپیگل، «فرزندان اول، دوم و سوم از این پس ماهیانه ۲۳۷ یورو دریافت می‌کنند.» درحال‌حاضر، کمک‌هزینه فرزندان اول و دوم ۲۱۹ یورو، فرزند سوم ۲۲۵ یورو و فرزندان بعدی هر کدام ۲۵۰ یورو است.

7. سپتامبر 2022

افزایش کمک‌هزینه فرزندان اول، دوم و سوم خانواده‌ها در آلمان

دولت ائتلافی هفته گذشته در سومین بسته کمک‌های مالی خود، کمک‌هزینه فرزند اول و دوم خانواده‌ها را ۱۸ یورو در ماه افزایش داده است. پس از اعتراض مخالفین، وزیر خانواده لیزا پاوس (سبزها) اعلام کرد که کمک‌هزینه فرزند سوم خانواده‌ها نیز افزایش خواهد یافت. به گزارش روزنامه اشپیگل، «فرزندان اول، دوم و سوم از این پس ماهیانه ۲۳۷ یورو دریافت می‌کنند.» درحال‌حاضر، کمک‌هزینه فرزندان اول و دوم ۲۱۹ یورو، فرزند سوم ۲۲۵ یورو و فرزندان بعدی هر کدام ۲۵۰ یورو است.