با به پایان رسیدن کمک هزینه سوخت، قیمت سوخت به طور قابل توجهی افزایش یافته است. صبح پنجشنبه، بنزین ممتاز E۱۰ در بیشتر پمپ بنزین‌های شهر بیش از ۲ یورو هزینه داشت. همچنین قیمت گازوئیل در اکثر پمپ بنزین‌ها بسیار بالاتر از ۲.۱۰ یورو بود، حتی گاهی اوقات بیش از ۲.۳۰ یورو بود. این افزایش قیمت از نیمه شب گذشته اعمال شد. به همین دلیل روز گذشته بسیاری از پمپ بنزین‌ها، با صف طولانی ماشین‌ها رو به رو بودند که می‌خواستند آخرین بار با هزینه کمتر سوخت تهیه کنند.

1. سپتامبر 2022

افزایش چشمگیر قیمت سوخت

با به پایان رسیدن کمک هزینه سوخت، قیمت سوخت به طور قابل توجهی افزایش یافته است. صبح پنجشنبه، بنزین ممتاز E۱۰ در بیشتر پمپ بنزین‌های شهر بیش از ۲ یورو هزینه داشت. همچنین قیمت گازوئیل در اکثر پمپ بنزین‌ها بسیار بالاتر از ۲.۱۰ یورو بود، حتی گاهی اوقات بیش از ۲.۳۰ یورو بود. این افزایش قیمت از نیمه شب گذشته اعمال شد. به همین دلیل روز گذشته بسیاری از پمپ بنزین‌ها، با صف طولانی ماشین‌ها رو به رو بودند که می‌خواستند آخرین بار با هزینه کمتر سوخت تهیه کنند.