جوانانی که در برنامه خدمات داوطلبانه FSJ (Freiwilligen Sozialen Jahr) کار می‌کنند، از این پس پول بیشتری دریافت خواهند کرد. سنای برلین امروز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «پول دریافتی این جوانان از ۳۰۰ یورو به ۴۲۰ یورو افزایش می‌یابد.» به گفته rbb24، سنا می‌خواهد فعالیت‌های داوطلبانه را برای جوانان جذاب‌تر کند. تاکنون بسیاری به دلیل دستمزد کم از شرکت در این گونه برنامه‌ها سر باز می‌زدند.

31/08/2022

افزایش حقوق شرکت در برنامه داوطلبانه FSJ

جوانانی که در برنامه خدمات داوطلبانه FSJ (Freiwilligen Sozialen Jahr) کار می‌کنند، از این پس پول بیشتری دریافت خواهند کرد. سنای برلین امروز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «پول دریافتی این جوانان از ۳۰۰ یورو به ۴۲۰ یورو افزایش می‌یابد.» به گفته rbb24، سنا می‌خواهد فعالیت‌های داوطلبانه را برای جوانان جذاب‌تر کند. تاکنون بسیاری به دلیل دستمزد کم از شرکت در این گونه برنامه‌ها سر باز می‌زدند.