در جریان گشت و گذار در باغ، دو زن از صدراعظم اولاف شولتز خواستند تا با او عکسی بگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هنگامی که آنها در نهایت در کنار سیاستمدار SPD ایستادند، لباس خود را درآوردند. در واقع معلوم شد آنها تظاهرکنندگانی بودند که روی سینه برهنه خود نوشته بودند "تحریم گاز اکنون" و خواستار پایان دادن واردات گاز از روسیه به آلمان بودند. تظاهرکنندگان برهنه بلافاصله توسط محافظان امنیتی کنار زده شدند. پس زمینه این اعتراض، موضع دولت آلمان در مورد تحریم گاز روسیه است. آلمان اعلام کرده است که تامین انرژی مطمئن، بدون گاز روسیه تضمین نمی‌شود. با این حال، روسیه اکنون صادرات گاز را به شدت محدود کرده است.

22. آگوست 2022

اعتراض برهنه به واردات گاز از روسیه

در جریان گشت و گذار در باغ، دو زن از صدراعظم اولاف شولتز خواستند تا با او عکسی بگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هنگامی که آنها در نهایت در کنار سیاستمدار SPD ایستادند، لباس خود را درآوردند. در واقع معلوم شد آنها تظاهرکنندگانی بودند که روی سینه برهنه خود نوشته بودند “تحریم گاز اکنون” و خواستار پایان دادن واردات گاز از روسیه به آلمان بودند. تظاهرکنندگان برهنه بلافاصله توسط محافظان امنیتی کنار زده شدند. پس زمینه این اعتراض، موضع دولت آلمان در مورد تحریم گاز روسیه است. آلمان اعلام کرده است که تامین انرژی مطمئن، بدون گاز روسیه تضمین نمی‌شود. با این حال، روسیه اکنون صادرات گاز را به شدت محدود کرده است.