عصر دیروز، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان از نویروپین در براندنبورگ بازدید کرد. در پی این بازدید وی با نماینده پارلمان «وبک پاپنبروک» از حزب سوسیال دموکرات‌ها صحبت کرد. شولتس در جریان سفر خود به شهروندان وعده کمک‌های بیشتر برای مقابله با تورم، قیمت‌های بالای مواد مصرفی و انرژی را داد. اما به گزارش rbb24 نتنها شولتس در شهر مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه حزب AfD و چپ‌ها هر دو تظاهرات گسترده‌ای را علیه وی ترتیب داده بودند. به گزارش پلیس، تخمین زده می‌شود، صدها نفر در این اعتراضات شرکت کرده‌اند. تظاهرکنندگان نیز شعارهای «خائن» و «دور شو» سر می‌دادند.
18. آگوست 2022

اعتراضات شدید علیه صدراعظم «اولاف شولتس» در نویروپین

عصر دیروز، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان از نویروپین در براندنبورگ بازدید کرد. در پی این بازدید وی با نماینده پارلمان «وبک پاپنبروک» از حزب سوسیال دموکرات‌ها صحبت کرد. شولتس در جریان سفر خود به شهروندان وعده کمک‌های بیشتر برای مقابله با تورم، قیمت‌های بالای مواد مصرفی و انرژی را داد. اما به گزارش rbb24 نتنها شولتس در شهر مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه حزب AfD و چپ‌ها هر دو تظاهرات گسترده‌ای را علیه وی ترتیب داده بودند. به گزارش پلیس، تخمین زده می‌شود، صدها نفر در این اعتراضات شرکت کرده‌اند. تظاهرکنندگان نیز شعارهای «خائن» و «دور شو» سر می‌دادند.