بر اساس گزارش‌ها، پلیس برلین در حال تحقیق از عباس رئیس جمهور فلسطین به دلیل بیانیه ادعای هولوکاست است. عباس از "هولوکاست چندگانه" صحبت کرد. در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اولاف شولتز صدراعظم در ساختمان صدراعظم، عباس، اسرائیل را به "هولوکاست"های متعدد علیه فلسطینی‌ها متهم کرد که خشم سیاستمداران آلمان را برانگیخت. عباس گفت: «اسرائیل از سال ۱۹۴۷ تا به امروز ۵۰ قتل عام در ۵۰ مکان فلسطینی انجام داده است.» وی افزود: «۵۰ قتل عام، ۵۰ هولوکاست.»  اودو وتر وکیل جنایی گفت: "سوء ظن اولیه مبنی بر کم اهمیت جلوه دادن استبداد نازی‌ها را نمی‌توان رد کرد."  در پاسخ به سوال "بیلد"، وزارت امور خارجه فدرال گفت که دولت فدرال فرض می‌کند که عباس از مصونیت برخوردار است زیرا او به عنوان بخشی از "دیدار رسمی" در جمهوری فدرال بوده است. این در حالی است که آلمان، فلسطین را به حتی عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است!

19. آگوست 2022

اظهارات رئیس جمهور فلسطین و خشم دولت آلمان!

بر اساس گزارش‌ها، پلیس برلین در حال تحقیق از عباس رئیس جمهور فلسطین به دلیل بیانیه ادعای هولوکاست است. عباس از “هولوکاست چندگانه” صحبت کرد. در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اولاف شولتز صدراعظم در ساختمان صدراعظم، عباس، اسرائیل را به “هولوکاست”های متعدد علیه فلسطینی‌ها متهم کرد که خشم سیاستمداران آلمان را برانگیخت. عباس گفت: «اسرائیل از سال ۱۹۴۷ تا به امروز ۵۰ قتل عام در ۵۰ مکان فلسطینی انجام داده است.» وی افزود: «۵۰ قتل عام، ۵۰ هولوکاست.»  اودو وتر وکیل جنایی گفت: “سوء ظن اولیه مبنی بر کم اهمیت جلوه دادن استبداد نازی‌ها را نمی‌توان رد کرد.”  در پاسخ به سوال “بیلد”، وزارت امور خارجه فدرال گفت که دولت فدرال فرض می‌کند که عباس از مصونیت برخوردار است زیرا او به عنوان بخشی از “دیدار رسمی” در جمهوری فدرال بوده است. این در حالی است که آلمان، فلسطین را به حتی عنوان یک کشور به رسمیت نشناخته است!