از سه ماه دیگر هزینه پارک خودرو در همه مناطق برلین یک یورو در ساعت افزایش خواهد یافت. سنای برلین به‌تازگی این افزایش هزینه را تصویب کرده است. این امر به ویژه در منطقه رینگ اس‌بان (S-Bahn Ring) تاثیر خواهد گذاشت. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ، از ژانویه ۲۰۲۳ پارک کردن در مناطق تجاری با وسایل حمل‌ونقل عمومی خوب ۱ یورو برای ربع ساعت اول و ۲۰ سنت در هر سه دقیقه گران‌تر می‌شود. در مناطق مرکزی شلوغ ۷۵ سنت برای ربع ساعت اول و ۱۵ سنت در هر سه دقیقه. در بقیه مناطق نیز بسته به تراکم جمعیت و میزان تقاضا برای پارک خوردروها افزایش هزینه وجود خواهد داشت.

14. سپتامبر 2022

از ژانویه پارک خودرو در برلین گران‌تر می‌شود

از سه ماه دیگر هزینه پارک خودرو در همه مناطق برلین یک یورو در ساعت افزایش خواهد یافت. سنای برلین به‌تازگی این افزایش هزینه را تصویب کرده است. این امر به ویژه در منطقه رینگ اس‌بان (S-Bahn Ring) تاثیر خواهد گذاشت. به گزارش روزنامه برلینرتسایتونگ، از ژانویه ۲۰۲۳ پارک کردن در مناطق تجاری با وسایل حمل‌ونقل عمومی خوب ۱ یورو برای ربع ساعت اول و ۲۰ سنت در هر سه دقیقه گران‌تر می‌شود. در مناطق مرکزی شلوغ ۷۵ سنت برای ربع ساعت اول و ۱۵ سنت در هر سه دقیقه. در بقیه مناطق نیز بسته به تراکم جمعیت و میزان تقاضا برای پارک خوردروها افزایش هزینه وجود خواهد داشت.