تعداد کارگران خارجی در برلین سال هاست که در حال افزایش است. شرکت‌ها در پایتخت به طور فزاینده‌ای در حال پر کردن موقعیت‌های خالی با کارگران خارجی هستند. این آمار جدید را انجمن‎های تجاری برلین-براندنبورگ (UVB) در دسترس روزنامه برلینر مورگن‌پست قرار داده استد. بر این اساس، ۶۲ درصد از مشاغل تازه ایجاد شده مشمول حق بیمه تامین اجتماعی در سال گذشته در برلین به کارگران خارجی اختصاص یافته است (۳۷۱۰۰ از ۵۹۹۰۰ ). در براندنبورگ این نسبت حتی بیشتر بود. در ایالت، ۷۸ درصد از مشاغل تازه ایجاد شده به خارجی‌ها داده شده است (۱۲۷۰۰ از ۱۶۳۰۰).
 
8. سپتامبر 2022

از هر ۱۰ شغل جدید در برلین، ۶ شغل را کارگران خارجی بدست آروده اند

تعداد کارگران خارجی در برلین سال هاست که در حال افزایش است. شرکت‌ها در پایتخت به طور فزاینده‌ای در حال پر کردن موقعیت‌های خالی با کارگران خارجی هستند. این آمار جدید را انجمن‎های تجاری برلین-براندنبورگ (UVB) در دسترس روزنامه برلینر مورگن‌پست قرار داده استد. بر این اساس، ۶۲ درصد از مشاغل تازه ایجاد شده مشمول حق بیمه تامین اجتماعی در سال گذشته در برلین به کارگران خارجی اختصاص یافته است (۳۷۱۰۰ از ۵۹۹۰۰ ). در براندنبورگ این نسبت حتی بیشتر بود. در ایالت، ۷۸ درصد از مشاغل تازه ایجاد شده به خارجی‌ها داده شده است (۱۲۷۰۰ از ۱۶۳۰۰).