09/11/2023

آیا به زودی خطر اعتصاب و توقف مجدد قطارها وجود دارد؟

دور جدیدی از چانه زنی دسته جمعی در راه آهن از روز پنجشنبه آغاز شده و اعتصاب های هشدار دهنده دوباره امکان پذیر است. در صورتی که این مذاکرات به نتیجه نرسد، مسافران در آلمان بار دیگر باید خود را برای تاخیرها و لغو حرکت قطارهای دویچه بان آماده کنند.GDL اتحادیه رانندگان لوکوموتیو آلمان، ۵۵۵ یورو بیشتر در ماه و همچنین خواستار کاهش ساعات کار هفتگی از ۳۸ ساعت به ۳۵ ساعت بدون کسر از دستمزدها شده است. مدیر پرسنل دویچه بان، خواسته‌های GDL را “غیرقابل تحقق” می‌داند. او می‌گوید که: “اگر ما خواسته‌های GDL را برآورده کنیم، هزینه های پرسنل ما بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و این با هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز قابل توجیه نیست.”